Fakty są takie!Obsługa spraw

Intuicyjny interfejs obsługi spraw, z łatwym dostępem do wszystkich dostępnych w sprawach informacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich specyfiki i dużego zróżnicowania.

Zarządzanie sprawami

Przydzielanie, zatwierdzanie, śledzenie statusu spraw oraz związanych z nimi zadań i dochodzeń wraz z rozbudowaną funkcjonalnością raportowania, w tym na poziomie „case drill-down”.

Śledzenie czasu i kosztów

Identyfikacja „wąskich gardeł” i opóźnień w realizacji spraw wraz z analizą ich kosztów i generowanych przez nie przychodów.

Alerty i powiadomienia

Automatyczna dystrybucja alertów, powiadomień i przypomnień w sprawach, odpowiednio do ich specyfiki i terminów wymagalności.

Audytowalność

Archiwizacja wszystkich zamkniętych spraw, zadań i dochodzeń wraz z ich zawartością i załącznikami oraz zastosowanymi rozwiązaniami, z możliwością ponownego ich otwarcia, ułatwia prowadzenie audytu.

Integracja z otoczeniem

Możliwość elastycznego wkomponowania systemu zarządzania sprawami w procesy operacyjne i decyzyjne przedsiębiorstwa z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań organizacyjnych i czasowych dla poszczególnych obszarów realizacji spraw.

Terminowa obsługa alertów z obszaru przeciwdziałania prania pieniędzy, przy uwzględnieniu ich priorytetów, specyfiki, liczby i dużego zróżnicowania jest bardzo trudna, o ile nawet nie niemożliwa bez wykorzystania sprawnego systemu zarządzania sprawami.

W systemie najbardziej sobie cenię przyjazny i ergonomiczny interfejs użytkownika. Aby wszystkie wymagane funkcje były dostępne od kliknięcia myszką, bez potrzeby przechodzenia przez wiele ekranów. Praca ze sprawami jest łatwa a wszystkie informacje są dostępne jak na dłoni.

Proces obsługi spraw związanych z nadużyciami to strumień równoległych i wieloetapowych działań realizowanych przez różne zespoły. Jedne z nich odpowiedzialne są za szybką reakcję i weryfikację czy rzeczywiście doszło do nadużycia. Inne odpowiadają za pogłębiona analizę przypadków, kolejne sprawdzają wyselekcjonowane alerty SWIFT-owe. Bez odpowiednich systemów nie jest możliwe, aby każdy z zespołów posiadał komplet aktualny informacji o sprawie.
Obszary


1.	Zapobieganie praniu pieniędzy

System kompleksowo obsługuje wszystkie alerty z procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

więcej
2.	Zapobieganie nadużyciom

Wsparcie dla obsługi spraw wygenerowanych przez analityczne systemy antyfraudowe oraz integracja z systemami wewnętrznymi.

więcej
3.	Zarządzanie obiegiem kancelaryjnym

Pełna obsługa procesu obiegu kancelaryjnego od założenia sprawy, aż po archiwizację, z możliwością monitorowania i kontroli.

więcej
4.	Wsparcie kontroli i dochodzeń

Zaawansowany system raportowania pozwala monitorować intensywność i skuteczność kontroli, w tym na poziomie użytkowników, rodzajów spraw czy źródeł ich pochodzenia.

więcej

Zapobieganie praniu pieniędzy

W systemie PS SYMOBIS koncentrują się wszystkie alerty z procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy, z różnych obszarów, w tym oceny ryzyka klientów, weryfikacji list sankcji i PEP, okresowego monitoringu transakcji, weryfikacji transakcji zagranicznych, weryfikacji korespondentów itp. W systemie PS SYMOBIS weryfikowane są sprawy podwyższonego ryzyka związku z praniem pieniędzy, a przyjęte rozwiązania spraw przekazywane są do systemów operacyjnych, na przykład w postaci blokad transakcji, czy wzmożonej weryfikacji klienta, itp.

Zapobieganie nadużyciom

Wytypowane przez analityczne systemy antyfraudowe przypadki podwyższonego ryzyka nadużyć są przekazywane do systemu PS SYMOBIS, w celu ich szczegółowej weryfikacji. PS SYMOBIS integruje dane z alertów o nadużyciach z danymi o klientach i ich zachowaniach, dzięki czemu użytkownicy nie musza sięgać do zewnętrznych źródeł celem uzupełnienia danych. Rezultaty dochodzeń gromadzone przez system zarządzania sprawami, w szczególności wybrane rozwiązania są wykorzystywane do doskonalenia reguł i modeli oceny ryzyka nadużyć.

Zarządzanie obiegiem kancelaryjnym

Proces obiegu kancelaryjnego może być złożonym procesem, szczególnie w dużych organizacjach, złożonych z wielu departamentów, biur i komórek. Proces obsługi spraw kancelaryjnych obejmuje wiele etapów: założenie i dekretację sprawy, przypisanie odpowiedzialności, skanowanie i dodawanie załączników, kategoryzację spraw, uzgodnienia, wielopoziomowe zatwierdzanie, konsultacje, zlecane zadania, rejestrację pism wychodzących i wiele innych. Pełną obsługę spraw z tego obszaru zapewnia PS SYMOBIS w wersji obiegu kancelaryjnego.

Wsparcie kontroli i dochodzeń

System PS SYMOBIS wspiera planowanie i realizację kontroli oraz dochodzeń, w tym z przypisaniem dochodzeń do właścicieli, rejestrację statusów spraw, archiwizacje działań, gromadzenie informacji z dochodzeń, dodawanie załączników do spraw, notyfikacje, przypomnienia o wymaganych terminach i wiele innych. Zaawansowany system raportowania pozwala monitorować intensywność i skuteczność kontroli, w tym na poziomie użytkowników, rodzajów spraw czy źródeł ich pochodzenia.

O Predictive Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od blisko 30 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS SYMOBIS), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

Od statystyki i raportowania, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

Predictive Solutions Sp. z o.o. [dawniej SPSS Polska]
ul. Retoryka 1 ⋅ 31-108 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić pole Imię i Nazwisko

Proszę uzupełnić pole Email

Proszę uzupełnić pole Wiadomość

Proszę uzupełnić CAPTCHA


Email nie został wysłanyEmail został wysłany